نوبل٬ پاداشی کم برای خدماتی بسيار

امشب در خبر ۲۰:۳۰ خبری شنيدم در راستای خدمات بی شائبه بانوی صلح نوبل به گروه های اپوزيسيون و غربی ها و بسيار متاسف شدم که بابت اين همه خدمات سرکار خانم شيرين عبادی و برای پاس داشت تنها به جايزه صلح بسنده کرده اند و حاشا بر غيرت غربيان که اگر من جای آنان بودم سرا تا پای بانوی صلح را مدال باران می کردم برای اينکه با من هم عقيده شويد بهتر است شما هم از آخرين خدمات ايشان مطلع شويد :

خانم شيرين عبادی در مصاحبه با يکی از روزنامه های آمريکايی اعلام کرده اند که ايران حق دارد که به صورت محدود تحقيقات هسته ای داشته باشد اما نبايد به ايران جق تحقيقات گسترده را داد و دسترسی ايران به تکنولوژی و انرژی هسته ای خطرناک می باشد و نبايد به ايران چنين اجازه ای را داد زرادخانه های تسليحاتی اسرائيل خطری برای منطقه ايجاد نمی کند اما دسترسی ايران به تکنولوژی هسته ای و پاکستان به تسليحات هسته ای خطری بالقوه برای منطقه محسوب می شود و همچنين خانم شيرين قاجار ٬ببخشيد عبادی اضافه کرده اند که ايران را بايد تحت فشار قرار داد و هر ساله حقوق بشر را در ايران بررسی کرد و به زندانيان ايرانی جايزه داد.(راست و دروغ اين خبر با ۲۰:۳۰)

فکر کنم فرصت تمام شده بود وگرنه ايشان می خواستند ادامه دهند که:چندين سال قبل منافقين در حرم رضوی بمب گذاری کردند هر چند خيلی از آن موقع گذشته ولی به هر حال ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است بهتر است از آنها تجليل شود .جزاير سه گانه را بايد امارات باز گرداند .کردستان را بايد از ايران جدا کرد و به کوموله ها جايزه های رنگارنگ داد .حاميان الاهواز تقدير شوند .پيش از اجرای حکم فرمايشی صدام به ايشان به خاطر حمله به ايران مدال شجاعت داد و از فروشندگان سلاحهای شيميايی به ايشان تقدير به عمل آورد.

اين شيرين خانم ديگه دارند سنگ تمام می گذارند اميدوارم از ايشان تقديری در خور شآن و خدماتشان بنمايند .

قاجاريان عهد نامه های ترکمنچای و گلستان و ... را در ازای خوشگذرانی خود و خانواده شان و امتيازات خانوادگی ديگر امضا کردند ولی شيرين خانم قانع تشريف دارند و همه را در ازای مدالی امضا می نمايند

تازه می فهمم چرا آقای خاتمی می گفتند بيشترين ضربه را اصلاح طلبان به من زدند چون اين از شيرين عبادی که زمان دريافت جايزه صلح ٬ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان مبدع عبور از خاتمی  او را روی سر می گذاشتند و حلوا حلوا می کردند و آن هم از دکتر سروش  که يک روز مهدويت را زير سوال می برد و روز ديگر خاتميت را و فردا هم حتمآ کل دين و الوهيت را .عجبا که بعد از۲۵۰۰ سال از افول  سوفسطايیان ايشان چه با افتخار عقب گردی به آن موقع می کنند .

/ 0 نظر / 2 بازدید