يک حرف و دو برخورد

امروز روز قدس است و بحث محافل سياسی عمدتآ پيرامون سخن تند احمدی نژاد می گردد ايشان در سخنرانی فرمودند :همانطور که حضرت امام گفته اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود . من شخصآ اين سخن تند را از جانب شخص رئيس جمهور قبول ندارم هر چند که تا حدودی دليل استرتژيک اين سخن را درک می کنم که نوعی تقابل تند و گرفتن دست بالا است برای جلوگيری از شيطنت و حمله احتمالی آمريکا به نيروگاههای اتمی ايران و القا اين فکر که ايران برای حمله به اسرائيل منتظر بهانه است.جنانچه در روزنامه انگليس پس از اين سخنان رئيس جمهور نوشتند:متاسفانه در مقابل ايران راهی جز گفتگو نداريم .البته من باز هم تاکيد می کنم به نظر من اين سخنان بايد از جانب وزرا گفته می شد نه شخص رييس جمهور .از اينها که بگذريم چيزی که برای من بسيار جالب است اين است که دوستی دارم که به قول خودش امام خمينی را بسيار قبول دارد و همه حرفها و سخنان امام را ٬اما اگر  سخن امام از زبان شخص ديگری مانند احمدی نژاد گفته شود فورآ جبهه می گيرند که اين رييس جمهور تندرو و افراطی است حالا هر چه توضيح هم بدهيم که آقا ٬عزيز٬ جناب اين همان سخن معروف امام خمينی است که شما قبولش داريد قبول نمی کند که نمی کند .راستش من که نفهميدم در درون  اين افراد چه می گذرد شايد شما بدانيد!!

/ 0 نظر / 6 بازدید