آقای خاتمی دروغ چرا؟

 ديروزاز آقای خاتمی در اخبار ۲۰:۳۰ سوال کردند که چقدر حقوق می گيريد و جناب خاتمی فرمودند آخرين حقوقم که به خاطر افزايش حقوق از هميشه هم بيشتر است ۶۳۰۰۰۰ تومان می باشد . جالب اينجاست که يکی از اقوام ما که رييس شبکه بهداشت يک شهرستان کوچک و دور افتاده است فيش حقوقی اش ماهيانه ۸۰۰۰۰۰  تومان می باشد .آقای خاتمی نه من نه هيچ کس ديگری از نه شما و نه هيچ دولتمرد ديگری توقع ندارد که مانند سايرين حقوق بگيريد  توقع ما از همه سياسيون اين است که بيش از اینها نخورند و نبرند و رانت نخورند و ندهند  و از شهرام الجزايری ها نگيرند و بعد هم که لو رفت بگويند کار جناح مقابل بود و برای سیاه نمايی جناح ما وگرنه کسی با حقوق ۱ يا ۲ يا ۳ يا ۴ ميليونی شما ها کاری ندارد به هر حال رييس جمهوريد و يا وزيريد و يا نماينده مجلس و حقوقتان بايد با ما فرق کند راستی آقای خاتمی به نمايندگان مجلس يک ميليون تومان عيدی تعلق گرفت و به وزرا هشت ميليون ورييس جمهور بيشترو مستحضر هستيد که عيدی ها بر مبنای حقوق است حال شما بگوييد قسمتان را باور کنم يا دم خروس را.مطلب ديگر اينکه مرحبا بر شما که اين گونه حقوقتان را مديريت می کنيد که با همين ماهی ۶۰۰۰۰۰ تومان هم امتياز نشريه می گيريد ٬هم دخترتان را به ايتاليا می فرستيد و ...  کاش اين روش مديريت را برای کشور هم پياده می کرديد چون بعد ۸ سال فقرا فقط آزادی ميل می کنند و دموکراسی تناول می فرمايند و از اين مديريت اقتصادی که شما در منزل داريد در کشور داريتان نديده و نمی بينند .جناب خاتمی ۸ سال قبل با چه شوقی به شما رای داديم و ۴ سال قبل دودل بودم و بالاخره ديگری را بر شما ارجح تر دانستم و اکنون در پايان رياست جمهوريتان با دروغهايتان کاری نکنيد که از شما متنفر شويم .   

/ 3 نظر / 3 بازدید
raha

دوست من نقدی منصفانه داشتی اما با تمام کاستی ها خاتمی باز هم خدماتی داشته است من اين را به استناد حمايت مردم از او ميدانم شايد تو هم اين را قبول داشته باشی

لاله

نمیدانم چرا هرگز خود را ندیدم و امید به کسانی مثل خود بستم ، ره رستگاری از خدا جو خوش نقد،که او هم کسی مثل تو بود و این یکی هم همین طور ... و تو نیز در شرائط آنها مثل آنان ...

Leila

دوست خوب من کاملاْ با نقدشما موافقم بالاخره يکنفر پيدا شد حرف دل من را بزند. رها خانم شما بفرماييد کدام خدمت؟؟!! اينکه هر روز بيشتر به آرايششان می رسيدند را می گوييد؟؟ اشکال اينجاست که شما و امثال شما آنقدر ساده ايد که نمی دانيد مشکلتان کجاست. واقعاْ فکر می کنيد برای چه اينقدر در دنيا ذليليم؟ اينقدر بدبختی من و شما و فقر و فلاکت و خودفروشی زنان برای نان شب چرا؟؟ بجای اينکه او را مواخذه کنيد بخاطر ۸ سال خوردن و خوشی کردن و زدن بر طبل بی عاری از او حمايت می کنيد؟؟؟؟ جداْ برايتان متاسفم. و البته برای خودم. شما را بخدا به هوش بياييد.